post

لیست دستورات

در زیر لیست دستورات دیجی بات (DjBot) براساس آخرین نسخه (۱٫۱٫۰) به همراه توضیحات مختصری لیست شده است.

– برای بدست آوردن ID هر آهنگ، با دستور playlist ابتدای نام هر آهنگ یک عدد وجود دارد که آی دی آن می باشد.
– در لیست زیر به جای NUM و XX عدد قرار می گیرد.
– در لیست زیر به جای PartName بخشی از نام فایل قرار می گیرد.
– در لیست زیر به جای ID، آی دی آهنگ مورد نظر قرار می گیرد.

 

دستور پارامترها توضیحات
djbot مشاهده اطلاعات نرم افزار | بازکردن پنجره PM
help مشاهده لیست کامل دستورات در دسترس
ainfo مشاهده برخی تنظیمات و اطلاعات بات
playlist مشاهده لیست تمامی آهنگ های قرار داده شده برای بات
search PartName جستجوی playlist و پیداکردن آهنگ مورد نظر
play – | ID شروع پخش آهنگ و یا پخش آهنگ مورد نظر
replay پخش از ابتدا آهنگ در حال پخش
seek NUM | XX:XX:XX انتقال آهنگ در حال پخش به زمان مورد نظر
pause ایجاد وقفه در آهنگ در حال پخش
stop توقف پخش آهنگ فعلی
next پخش آهنگ بعدی
prev پخش آهنگ قبلی
goToItem ID انتقال به آهنگ مورد نظر در پلی لیست
volume + | – | NUM تغییر حجم صدای بات
loop on | off پخش مجدد پلی لیست در صورت اتمام کل آهنگ ها
random on | off پخش تصادفی آهنگ بعدی
repeat on | off فقط آهنگ فعلی پخش مجدد می شود
infoOnChannel on | off اطلاعات وضعیت بات روی چنل قرار میگیرد
itemInfo ID نمایش اطلاعات مربوط به آهنگ مورد نظر
now نمایش اطلاعات مربوط به آهنگ در حال پخش
 status نمایش وضعیت کلی بات
reload – | full بارگزاری مجدد فایل های موزیک و dj groups
time نمایش تاریخ و ساعت
cmdHistory نمایش تاریخچه دستورات ارسالی به بات
donate حمایت از برنامه

 

نمونه ارسال دستورات:

.playlist
.goToItem 5
.infoOnChannel off
.volume 60
.seek 1:20