دریافت DjBot – آخرین نسخه

برای دانلود و دریافت آخرین نسخه دیجی بات نیاز به حمایت مالی است.
بعد از پرداخت و دانلود DjBot امکان استفاده از همه امکانات و بدون محدودیت را خواهید داشت.
برای پیاده سازی و برنامه نویسی این موزیک بات صدها ساعت زمان صرف شده است و البته به منظور بروزرسانی و افزودن امکانات و رفع اشکالات احتمالی، بر این زمان افزوده می شود، برای حمایت از این نرم افزار و همچنین ایجاد انگیزه برای بروزرسانی و ارتقای DjBot حمایت کنید.

لطفا با توجه به توان مالی خود یکی از مبالغ را انتخاب کنید.